Algemene voorwaarden

123-Theorie.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van 123-Theorie.nl. Het adres van 123-Theorie.nl is Californiedreef 37 B 3565 BK Utrecht, met het KvK-nummer 27334636. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@123-theorie.nl, 085 060 1230 of per post: 123-Theorie.nl, Californiedreef 37B, 3565 BK Utrecht.

123-Theorie.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Definities

 • 1.1 Aanbod: elk aanbod door 123-theorie aan Cursist.
 • 1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • 1.3 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B/A/ATH waaraan de Cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 • 1.4 Cursist: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met 123-theorie, of een offerte aanvraagt bij 123-theorie of een aanbieding ontvangt van 123-theorie tot het leveren van een Theorieopleiding inclusief CBR theorie-examen door middel van een daartoe ontwikkelde website.
 • 1.5 Dag: kalenderdag.
 • 1.6 Overeenkomst: een overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de levering van diensten die tussen 123-theorie en de Cursist wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en).
 • 1.7 Partij (-en): 123-theorie of Cursist. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden 123-theorie en Cursist bedoelt.
 • 1.8 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin 123-theorie zich jegens Cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die 123-theorie aan de Cursist levert.
 • 1.9 123-theorie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Californiëdreef 37B, 3565BK Utrecht ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27334636.
 • 2.0 Website: de website van 123-theorie www.123-theorie.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of diensten van 123-theorie en/of alle met 123-theorie gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 • 2.2 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Cursist beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 123-theorie voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij 123-theorie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Cursist zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
 • 2.3 De door de Cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met 123-theorie.
 • 2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.123-theorie.nl.
 • 2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 • 2.6 In deze Algemene Voorwaarden kan het woord "schriftelijk" ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
 • 2.7 123-theorie is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij de Cursist tegen de wijziging binnen 30 Dagen na communicatie van de wijziging door 123-theorie schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail.
 • 2.8 De Cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat 123-theorie deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen

 • 3.1 Alle offertes en Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden 123-theorie niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door 123-theorie gedane Aanbieding.
 • 3.2 De in de Aanbieding en/of offerte opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven producten en/of diensten. Wanneer een Aanbieding of een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding of offerte vermeld.
 • 3.3 De Aanbieding en/of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cursist mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod en/of offerte binden 123-theorie niet
 • 3.4 De door 123-theorie gehanteerde prijzen, in offertes en Aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
 • 3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden 123-theorie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 123-theorie zijn bevestigd.
 • 3.6 Het Aanbod en/offerte van 123-theorie geldt niet automatisch ook voor vervolgopdrachten, diensten en/of Overeenkomsten.
 • 3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 4 De Overeenkomst

 • 4.1 Een Overeenkomst tussen 123-theorie en de Cursist komt tot stand nadat de Cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de Website en 123-theorie de inschrijving van de Cursist heeft bevestigd per e-mail.
 • 4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand nadat de Cursist het door 123-theorie uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per e-mail, en 123-theorie aanvangt met de uitvoering van de Theorieopleiding aan de Cursist.
 • 4.3 Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door 123-theorie schriftelijk is bevestigd, heeft de Cursist de mogelijkheid om zijn of haar inschrijving kosteloos te annuleren.
 • 4.4 De Cursist die de het inschrijfformulier via de Website heeft verstuurd (hierna aangeduid als “overeenkomst op afstand”), heeft, behoudens het bepaalde in lid 3 en lid 5, gedurende 14 Dagen volgend op de Dag van de totstandkoming van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).
 • 4.5 De Cursist heeft echter geen recht meer om de Overeenkomst te herroepen indien:
 • 1. 123-theorie op uitdrukkelijk verzoek van de Cursist, met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van de Cursist, is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst en:
 • 2. De Cursist schriftelijk aan 123-theorie heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht zodra 123-theorie begonnen is met de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.
 • 4.6 De Cursist die gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 Dagen volgend op de Dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, kan de Overeenkomst herroepen door dit schriftelijk aan 123-theorie kenbaar te maken door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 • 4.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Cursist.
 • 4.8 Bij uitoefening van het herroepingsrecht van de Cursist na eerst 123-theorie uitdrukkelijk te hebben verzocht om aan te vangen met de uitvoering van de Overeenkomst is de Cursist aan 123-theorie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door 123-theorie reeds is nagekomen op het moment van de uitoefening van het herroepingsrecht.
 • 4.9 Ingeval de Cursist gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht bevestigd 123-theorie onverwijld schriftelijke de ontvangst hiervan aan de Cursist.
 • 4.10 123-theorie is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de k osten hiervan conform die Overeenkomst aan de Cursist in rekening te brengen.
 • 4.11 De werkzaamheden c.q. de dienstverlening zullen worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstand dat door 123-theorie aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

Artikel 5 Aanvang Theorieopleiding

 • 5.1 De datum waarop 123-theorie begint met de tenuitvoerlegging van de Theorieopleiding en het theorie-examen wordt door 123-theorie en de Cursist onderling afgesproken.
 • 5.2 Indien de Cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in lid 1 deel te nemen aan de Theorieopleiding, dient de Cursist dit uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen cursusdag schriftelijk aan 123-theorie te melden, waarna 123-theorie en de Cursist een nadere datum overeenkomen waarop de Cursist de Theorieopleiding volgt.
 • 5.3 Indien de Cursist binnen 4 werkdagen een melding maakt zoals bedoelt in het voorgaande lid is het niet meer mogelijk om de Theorieopleiding te wijzigen en/of te annuleren en is de Cursist het volledige lesgeld en het examengeld aan 123-theorie verschuldigd zoals overeengekomen. Dit geldt evenzo voor het geval de Cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in lid 1 niet deelneemt aan de Theorieopleiding.

Artikel 6 - Inschrijven en annuleren Theorieopleiding en theorie-examen

 • 6.1 Indien een Cursist zich inschrijft via de Website voor een theorie-examen dient de Cursist 34,50 euro voor het theorie-examen aan 123-theorie te betalen binnen 24 uur na ontvangst van de inschrijving door 123-theorie.
 • 6.2 Indien de Cursist nalaat om het bedrag zoals vermeld in lid 1 binnen de gestelde termijn te betalen, wordt de Cursist niet ingepland voor het theorie-examen.
 • 6.3 Als het theorie-examen ingepland en betaald is, kan de Cursist niet meer kosteloos annuleren (zie hiervoor ook het artikel Annuleren).
 • 6.4 Indien de cursist de aanmelding bevestigd heeft, en er blijkt geen plaats te zijn op de voorkeursdatum, dan kan cursist in overleg met 123-theorie een alternatieve datum uitkiezen. Laat de cursist dit na, dan worden de kosten van 34,50 euro doorberekend als administratiekosten.
 • 6.5 Indien de Cursist 34,50 euro betaald voor de inschrijving van een theorie-examen en door een andere inschrijving van dezelfde Cursist voor een theorie-examen niet bij 123-theorie.nl ingepland kan worden, dan rust op de Cursist de verplichting de andere inschrijving zelf te annuleren binnen 24 uur. Indien de Cursist dit nalaat dan worden de kosten van 34,50 euro doorberekend aan de Cursist als administratiekosten.
 • 6.6 Na inschrijving en betaling door de Cursist voor het theorie-examen zoals gesteld in lid 1, krijgt de Cursist onverwijld van 123-theorie de definitieve bevestiging voor de Theorieopleiding en theorie-examen per e-mail bevestigd.
 • 6.7 Na ontvangst van de definitieve bevestiging zoals bedoelt in lid 6 kan de Cursist binnen 24 uur na ontvangst van de definitieve bevestiging eenmaal kosteloos de datum van de Theorieopleiding en theorie-examen verzetten (annulering is niet mogelijk).
 • 6.8 Na 24 uur na ontvangst van de definitieve bevestiging kan de Cursist het theorie-examen niet meer verzetten. Indien dit tot gevolg heeft dat de Cursist niet deel kan nemen aan het theorie-examen is de Cursist zijn of haar examenkosten kwijt. De Cursist dient dan wederom zich in te schrijven voor een theorie-examen waarbij het examengeld van 34,50 euro opnieuw aan 123-theorie verschuldigd is.

Artikel 7 Verplichtingen Cursist

 • 7.1 De Cursist dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Cursist deze verplichting niet nakomt is 123-theorie gerechtigd de Cursist de toegang tot de Theorieopleiding te weigeren, zonder dat 123-theorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist.
 • 7.2 De Cursist verplicht zich om aan 123-theorie tijdig en alle, voor de deugdelijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden waaronder mede begrepen het aanvragen van het CBR theorie examen, benodigde gegevens te verstrekken. De Cursist is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 123-theorie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 • 7.3 De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van een geldige id-kaart of paspoort bij afname van het theorie-examen bij het CBR. Laat de Cursist dit na, dan is de Cursist niet gerechtigd om deel te nemen aan het theorie-examen en is de Cursist de examen kosten kwijt.
 • 7.4 De Cursist zal de door 123-theorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • 7.5 Eventuele schade aan de door 123-theorie ter beschikking gestelde zaken dient door de Cursist vergoed te worden.
 • 7.6 Het is de Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123-theorie niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die 123-theorie aangaan alsook zal de Cursist zich onthouden van gedragingen en uitlatingen die de eer en de goede naam van 123-theorie aantasten.
 • 7.7 Het is de Cursist zonder voorafgaande toestemming van 123-theorie niet toegestaan opname (beeld en geluid) tijdens de Theorieopleiding te maken.
 • 7.8 Indien de Cursist de verplichtingen zoals gesteld in lid 6 en 7 niet of niet volledig nakomt, zal de Cursist door dit enkele feit per gebeurtenis aan 123-theorie een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 10000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 100,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Cursist te verhalen.

Artikel 8 Verplichtingen 123-theorie

 • 8.1 Alle werkzaamheden die 123-theorie worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • 8.2 123-theorie zorgt dat de door haar te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
 • 8.3 De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door 123-theorie immer uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen.

Artikel 9 Prijzen

 • 9.1 De door 123-theorie gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
 • 9.2 Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst tussen 123-theorie en Cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door 123-theorie te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de Theorieopleiding is 123-theorie gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Cursist vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. In dit geval is de Cursist bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 9.3 123-theorie is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen aan de Cursist door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 10 Betaling

 • 10.1 De Cursist dient de kosten van de Theorieopleiding en het CBR-examen voorafgaand aan de Theorieopleiding op de door 123-theorie aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te verruimen. 123-theorie behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via IDEAL.
 • 10.2 Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen, dienen de door de Cursist verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (zegge: veertien) Dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van 123-theorie aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
 • 10.3 De Cursist is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door de Cursist gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • 10.4 Indien de Cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en betaling uitblijft ook nadat 123-theorie na het verstrijken van de betreffende betalingstermijn nog eenmaal schriftelijk een betalingsherinnering toe heeft gezonden waarin de Cursist nogmaals de gelegenheid wordt geboden om alsnog binnen 14 (zegge: veertien) Dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen en betaling uitblijft, is de Cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn.
 • 10.5 Indien de Cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal 123-theorie de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.
 • 10.6 Indien de Cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en evenmin gevolg heeft gegeven aan een ingebrekestelling, aanmaning of betalingsherinnering, en 123-theorie genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande factuur af te dwingen, dan is 123-theorie eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, aan de Cursist door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 123-theorie behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Cursist te vorderen. 123-theorie is dan tevens bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Cursist aansprakelijk voor de door 123-theorie geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en interest.
 • 10.7 Iedere betaling van de Cursist strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door de Cursist verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

Artikel 11 Gevolgen tekortschieten Cursist

 • 11.1 123-theorie kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
 • ° in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling, of het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers;
 • ° in geval het vermoeden bestaat dat de Cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • ° in geval de Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met 123-theorie voortvloeiende verplichting;
 • ° de Cursist inbreuk maakt op rechten van derden: Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van 123-theorie; ° de Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk alsook niet op een aangetekend schrijven;
 • ° Bij terugkerende betalingsproblemen.
 • 11.2 Indien 123-theorie overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 11.1 en artikel 10.6 wordt al hetgeen door de Cursist aan 123-theorie verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

 • 12.1 123-theorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of behoort te komen.
 • 12.2 123-theorie is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 12.3 123-theorie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) Dagen duurt, zal ieder van beider Partijen gerechtigd zijn de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 123-theorie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 12.4 Indien 123-theorie ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Cursisten na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Cursisten, is 123-theorie gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Cursisten zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
 • 12.5 Indien 123-theorie ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen is 123-theorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • 13.1 123-theorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of een nalaten van 123-theorie mocht komen te leiden en die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 • 13.2 De aansprakelijkheid van 123-theorie te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 123-theorie betrekking heeft. In geval het gestelde in de eerste volzin van dit lid om een of andere reden rechtens geen doorgang vindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door 123-theorie afgesloten verzekeringsovereenkomst.
 • 13.3 123-theorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de Cursist bij een CBR theorie examen.
 • 13.4 123-theorie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door 123-theorie geleverde zaken.
 • 13.5 Indien 123-theorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 123-theorie beperkt tot directe schade.
 • 13.6 De Cursist vrijwaart 123-theorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 • 14.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij 123-theorie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • 14.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Overige bepalingen

 • 15.1 123-theorie is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Cursist verklaart zich hiermee akkoord.
 • 15.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Cursisten zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 1 - Definities

 • 1.1 Aanbod: elk aanbod door 123-theorie aan Cursist.
 • 1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • 1.3 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B/A/ATH waaraan de Cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 • 1.4 Cursist: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met 123-theorie, of een offerte aanvraagt bij 123-theorie of een aanbieding ontvangt van 123-theorie tot het leveren van een Theorieopleiding inclusief CBR theorie-examen door middel van een daartoe ontwikkelde website.
 • 1.5 Dag: kalenderdag.
 • 1.6 Overeenkomst: een overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de levering van diensten die tussen 123-theorie en de Cursist wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en).
 • 1.7 Partij (-en): 123-theorie of Cursist. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden 123-theorie en Cursist bedoelt.
 • 1.8 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin 123-theorie zich jegens Cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die 123-theorie aan de Cursist levert.
 • 1.9 123-theorie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Californiëdreef 37B, 3565BK Utrecht ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27334636.
 • 2.0 Website: de website van 123-theorie www.123-theorie.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of diensten van 123-theorie en/of alle met 123-theorie gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 • 2.2 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Cursist beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 123-theorie voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij 123-theorie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Cursist zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
 • 2.3 De door de Cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met 123-theorie.
 • 2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.123-theorie.nl.
 • 2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 • 2.6 In deze Algemene Voorwaarden kan het woord "schriftelijk" ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
 • 2.7 123-theorie is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij de Cursist tegen de wijziging binnen 30 Dagen na communicatie van de wijziging door 123-theorie schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail.
 • 2.8 De Cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat 123-theorie deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen

 • 3.1 Alle offertes en Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden 123-theorie niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door 123-theorie gedane Aanbieding.
 • 3.2 De in de Aanbieding en/of offerte opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven producten en/of diensten. Wanneer een Aanbieding of een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding of offerte vermeld.
 • 3.3 De Aanbieding en/of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cursist mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod en/of offerte binden 123-theorie niet
 • 3.4 De door 123-theorie gehanteerde prijzen, in offertes en Aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
 • 3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden 123-theorie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 123-theorie zijn bevestigd.
 • 3.6 Het Aanbod en/offerte van 123-theorie geldt niet automatisch ook voor vervolgopdrachten, diensten en/of Overeenkomsten.
 • 3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 4 De Overeenkomst

 • 4.1 Een Overeenkomst tussen 123-theorie en de Cursist komt tot stand nadat de Cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de Website en 123-theorie de inschrijving van de Cursist heeft bevestigd per e-mail.
 • 4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand nadat de Cursist het door 123-theorie uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per e-mail, en 123-theorie aanvangt met de uitvoering van de Theorieopleiding aan de Cursist.
 • 4.3 Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door 123-theorie schriftelijk is bevestigd, heeft de Cursist de mogelijkheid om zijn of haar inschrijving kosteloos te annuleren.
 • 4.4 De Cursist die de het inschrijfformulier via de Website heeft verstuurd (hierna aangeduid als “overeenkomst op afstand”), heeft, behoudens het bepaalde in lid 3 en lid 5, gedurende 14 Dagen volgend op de Dag van de totstandkoming van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).
 • 4.5 De Cursist heeft echter geen recht meer om de Overeenkomst te herroepen indien:
 • 1. 123-theorie op uitdrukkelijk verzoek van de Cursist, met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van de Cursist, is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst en:
 • 2. De Cursist schriftelijk aan 123-theorie heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht zodra 123-theorie begonnen is met de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.
 • 4.6 De Cursist die gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 Dagen volgend op de Dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, kan de Overeenkomst herroepen door dit schriftelijk aan 123-theorie kenbaar te maken door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 • 4.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Cursist.
 • 4.8 Bij uitoefening van het herroepingsrecht van de Cursist na eerst 123-theorie uitdrukkelijk te hebben verzocht om aan te vangen met de uitvoering van de Overeenkomst is de Cursist aan 123-theorie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door 123-theorie reeds is nagekomen op het moment van de uitoefening van het herroepingsrecht.
 • 4.9 Ingeval de Cursist gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht bevestigd 123-theorie onverwijld schriftelijke de ontvangst hiervan aan de Cursist.
 • 4.10 123-theorie is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de k osten hiervan conform die Overeenkomst aan de Cursist in rekening te brengen.
 • 4.11 De werkzaamheden c.q. de dienstverlening zullen worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstand dat door 123-theorie aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

Artikel 5 Aanvang Theorieopleiding

 • 5.1 De datum waarop 123-theorie begint met de tenuitvoerlegging van de Theorieopleiding en het theorie-examen wordt door 123-theorie en de Cursist onderling afgesproken.
 • 5.2 Indien de Cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in lid 1 deel te nemen aan de Theorieopleiding, dient de Cursist dit uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen cursusdag schriftelijk aan 123-theorie te melden, waarna 123-theorie en de Cursist een nadere datum overeenkomen waarop de Cursist de Theorieopleiding volgt.
 • 5.3 Indien de Cursist binnen 4 werkdagen een melding maakt zoals bedoelt in het voorgaande lid is het niet meer mogelijk om de Theorieopleiding te wijzigen en/of te annuleren en is de Cursist het volledige lesgeld en het examengeld aan 123-theorie verschuldigd zoals overeengekomen. Dit geldt evenzo voor het geval de Cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in lid 1 niet deelneemt aan de Theorieopleiding.

Artikel 6 - Inschrijven en annuleren Theorieopleiding en theorie-examen

 • 6.1 Indien een Cursist zich inschrijft via de Website voor een theorie-examen dient de Cursist 34,50 euro voor het theorie-examen aan 123-theorie te betalen binnen 24 uur na ontvangst van de inschrijving door 123-theorie.
 • 6.2 Indien de Cursist nalaat om het bedrag zoals vermeld in lid 1 binnen de gestelde termijn te betalen, wordt de Cursist niet ingepland voor het theorie-examen.
 • 6.3 Als het theorie-examen ingepland en betaald is, kan de Cursist niet meer kosteloos annuleren (zie hiervoor ook het artikel Annuleren).
 • 6.4 Indien de Cursist het bedrag zoals vermeld in lid 1 betaald aan 123-theorie echter na de gestelde termijn en er blijkt geen plaats meer te zijn op de aangegeven datum, dan kan de Cursist een andere datum uitzoeken. Laat de Cursist dit na, dan worden de kosten van 34,50 euro doorberekend aan de Cursist als administratiekosten.
 • 6.5 Indien de Cursist 34,50 euro betaald voor de inschrijving van een theorie-examen en door een andere inschrijving van dezelfde Cursist voor een theorie-examen niet bij 123-theorie.nl ingepland kan worden, dan rust op de Cursist de verplichting de andere inschrijving zelf te annuleren binnen 24 uur. Indien de Cursist dit nalaat dan worden de kosten van 34,50 euro doorberekend aan de Cursist als administratiekosten.
 • 6.6 Na inschrijving en betaling door de Cursist voor het theorie-examen zoals gesteld in lid 1, krijgt de Cursist onverwijld van 123-theorie de definitieve bevestiging voor de Theorieopleiding en theorie-examen per e-mail bevestigd.
 • 6.7 Na ontvangst van de definitieve bevestiging zoals bedoelt in lid 6 kan de Cursist binnen 24 uur na ontvangst van de definitieve bevestiging eenmaal kosteloos de datum van de Theorieopleiding en theorie-examen verzetten (annulering is niet mogelijk).
 • 6.8 Na 24 uur na ontvangst van de definitieve bevestiging kan de Cursist het theorie-examen niet meer verzetten. Indien dit tot gevolg heeft dat de Cursist niet deel kan nemen aan het theorie-examen is de Cursist zijn of haar examenkosten kwijt. De Cursist dient dan wederom zich in te schrijven voor een theorie-examen waarbij het examengeld van 34,50 euro opnieuw aan 123-theorie verschuldigd is.

Artikel 7 Verplichtingen Cursist

 • 7.1 De Cursist dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Cursist deze verplichting niet nakomt is 123-theorie gerechtigd de Cursist de toegang tot de Theorieopleiding te weigeren, zonder dat 123-theorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist.
 • 7.2 De Cursist verplicht zich om aan 123-theorie tijdig en alle, voor de deugdelijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden waaronder mede begrepen het aanvragen van het CBR theorie examen, benodigde gegevens te verstrekken. De Cursist is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 123-theorie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 • 7.3 De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van een geldige id-kaart of paspoort bij afname van het theorie-examen bij het CBR. Laat de Cursist dit na, dan is de Cursist niet gerechtigd om deel te nemen aan het theorie-examen en is de Cursist de examen kosten kwijt.
 • 7.4 De Cursist zal de door 123-theorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • 7.5 Eventuele schade aan de door 123-theorie ter beschikking gestelde zaken dient door de Cursist vergoed te worden.
 • 7.6 Het is de Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123-theorie niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die 123-theorie aangaan alsook zal de Cursist zich onthouden van gedragingen en uitlatingen die de eer en de goede naam van 123-theorie aantasten.
 • 7.7 Het is de Cursist zonder voorafgaande toestemming van 123-theorie niet toegestaan opname (beeld en geluid) tijdens de Theorieopleiding te maken.
 • 7.8 Indien de Cursist de verplichtingen zoals gesteld in lid 6 en 7 niet of niet volledig nakomt, zal de Cursist door dit enkele feit per gebeurtenis aan 123-theorie een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 10000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 100,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Cursist te verhalen.

Artikel 8 Verplichtingen 123-theorie

 • 8.1 Alle werkzaamheden die 123-theorie worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • 8.2 123-theorie zorgt dat de door haar te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
 • 8.3 De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door 123-theorie immer uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen.

Artikel 9 Prijzen

 • 9.1 De door 123-theorie gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
 • 9.2 Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst tussen 123-theorie en Cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door 123-theorie te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de Theorieopleiding is 123-theorie gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Cursist vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. In dit geval is de Cursist bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 9.3 123-theorie is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen aan de Cursist door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 10 Betaling

 • 10.1 De Cursist dient de kosten van de Theorieopleiding en het CBR-examen voorafgaand aan de Theorieopleiding op de door 123-theorie aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te verruimen. 123-theorie behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via IDEAL.
 • 10.2 Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen, dienen de door de Cursist verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (zegge: veertien) Dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van 123-theorie aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
 • 10.3 De Cursist is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door de Cursist gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • 10.4 Indien de Cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en betaling uitblijft ook nadat 123-theorie na het verstrijken van de betreffende betalingstermijn nog eenmaal schriftelijk een betalingsherinnering toe heeft gezonden waarin de Cursist nogmaals de gelegenheid wordt geboden om alsnog binnen 14 (zegge: veertien) Dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen en betaling uitblijft, is de Cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn.
 • 10.5 Indien de Cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal 123-theorie de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.
 • 10.6 Indien de Cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en evenmin gevolg heeft gegeven aan een ingebrekestelling, aanmaning of betalingsherinnering, en 123-theorie genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande factuur af te dwingen, dan is 123-theorie eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, aan de Cursist door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 123-theorie behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Cursist te vorderen. 123-theorie is dan tevens bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Cursist aansprakelijk voor de door 123-theorie geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en interest.
 • 10.7 Iedere betaling van de Cursist strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door de Cursist verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

Artikel 11 Gevolgen tekortschieten Cursist

 • 11.1 123-theorie kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
 • ° in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling, of het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers;
 • ° in geval het vermoeden bestaat dat de Cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • ° in geval de Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met 123-theorie voortvloeiende verplichting;
 • ° de Cursist inbreuk maakt op rechten van derden: Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van 123-theorie; ° de Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk alsook niet op een aangetekend schrijven;
 • ° Bij terugkerende betalingsproblemen.
 • 11.2 Indien 123-theorie overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 11.1 en artikel 10.6 wordt al hetgeen door de Cursist aan 123-theorie verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

 • 12.1 123-theorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of behoort te komen.
 • 12.2 123-theorie is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 12.3 123-theorie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) Dagen duurt, zal ieder van beider Partijen gerechtigd zijn de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 123-theorie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 12.4 Indien 123-theorie ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Cursisten na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Cursisten, is 123-theorie gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Cursisten zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
 • 12.5 Indien 123-theorie ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen is 123-theorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • 13.1 123-theorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of een nalaten van 123-theorie mocht komen te leiden en die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 • 13.2 De aansprakelijkheid van 123-theorie te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 123-theorie betrekking heeft. In geval het gestelde in de eerste volzin van dit lid om een of andere reden rechtens geen doorgang vindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door 123-theorie afgesloten verzekeringsovereenkomst.
 • 13.3 123-theorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de Cursist bij een CBR theorie examen.
 • 13.4 123-theorie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door 123-theorie geleverde zaken.
 • 13.5 Indien 123-theorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 123-theorie beperkt tot directe schade.
 • 13.6 De Cursist vrijwaart 123-theorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 • 14.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij 123-theorie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • 14.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Overige bepalingen

 • 15.1 123-theorie is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Cursist verklaart zich hiermee akkoord.
 • 15.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Cursisten zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier, toch hulp nodig? Bel 085 060 1230

Reviews: Cursisten houden van ons!

Facebook reviews

3789 keer beoordeeld op Facebook.com

Google reviews

4.9 van 5 op basis van 307 Google klantervaringen