Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van 123-Theorie.nl. Het adres van 123-Theorie.nl is Frijdastraat 17, 2288 EX Rijswijk, met het KvK-nummer 27334636. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@123-theorie.nl, 085 060 1230 of per post: 123-Theorie.nl, Frijdastraat 17, 2288EX Rijswijk.

123-Theorie.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 Definities

 • 1.1 Aanbod: elk aanbod van 123-theorie gericht aan de Kandidaat.
 • 1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen die in dit document zijn opgenomen.
 • 1.3 123-theorie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en dat is een eenmanszaak handelend onder de naam ‚123-theorie‚, gevestigd aan Frijdastraat 17, 2288 EX Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27334636.
 • 1.4 Kandidaat: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met 123-theorie, een offerte aanvraagt bij 123-theorie of een aanbieding ontvangt van 123- theorie tot het leveren van een theorieopleiding, waaronder het CBR theorie-examen. 1.5 Partij: 123-theorie of Kandidaat.
 • 1.6 Partijen: 123-theorie en Kandidaat gezamenlijk aangeduid.
 • 1.7 Theorie-examen: het theorie-examen voor het rijbewijs waaraan de Kandidaat deelneemt en dat wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 • 1.8 Overeenkomst: de overeenkomst die 123-theorie en de Kandidaat sluiten over de levering van diensten door 123-theorie aan de Kandidaat. De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de Overeenkomst.
 • 1.9 Theorieopleiding: een cursus ter voorbereiding op het theorie-examen van het CBR, alsmede andere theorie-cursussen die 123-theorie levert aan kandidaten. De Theorieopleiding schept een inspanningsverplichting voor 123-theorie en geen resultaatsverplichting.
 • 1.10 Dag: één kalenderdag.
 • 1.11 Website: de website van 123-theorie (www.123-theorie.nl).
 • 1.12 Examenbedrag: het bedrag dat de Kandidaat aan 123-theorie verschuldigd is voor het inplannen van de Kandidaat voor een theorie-examen bij het CBR.
 • 1.13 Inschrijfgeld: het bedrag dat de Kandidaat aan 123-theorie verschuldigd is voor de deelname aan de Theorieopleiding.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of diensten van 123-theorie en/of alle Overeenkomsten die een Kandidaat sluit met 123-theorie, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen.
 • 2.2 Partijen kunnen slechts een beroep doen op een bepaling die afwijkt van de Algemene Voorwaarden als Partijen voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst die afwijkende bepaling schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.3 123-theorie stelt de Algemene Voorwaarden ter hand aan de Kandidaat voorafgaand het sluiten van de Overeenkomst. In het geval 123-theorie niet de mogelijkheid had om de Algemene Voorwaarden (tijdig) aan de Kandidaat te overhandigen, zal 123-theorie voordat Partijen een Overeenkomst sluiten, de Kandidaat informeren over de vindplaats van de Algemene Voorwaarden op de Website waar de Algemene Voorwaarden voor iedereen toegankelijk zijn. Op verzoek van Kandidaat zal 123-theorie de Algemene Voorwaarden tevens zo spoedig mogelijk en kosteloos per e-mail aan Kandidaat toezenden.
 • 2.4 123-theorie wijst eventuele door Kandidaat gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden van 123-theorie zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 • 2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of anderszins niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 • 2.6 Waar in deze Algemene Voorwaarden een vereiste van schriftelijkheid is opgenomen, kunnen Partijen daar ook aan voldoen middels elektronische wegen, waaronder via e-mailberichten.

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen

 • 3.1 Alle offertes en Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en als de Kandidaat dit aanbod aanvaardt, dan heeft 123-theorie het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende 7 dagen na de datum van offerte en worden geheel vrijblijvend gedaan.
 • 3.2 123-theorie behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.
 • 3.3 De in de Aanbieding en/of offerte opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de daarin uitdrukkelijk vermelde producten en/of diensten. Wanneer een Aanbieding of een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, vermeldt 123-theorie dat nadrukkelijk in de Aanbieding of offerte.
 • 3.4 De Aanbieding en/of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Kandidaat mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod en/of offerte binden 123-theorie niet.
 • 3.5 123-theorie is slechts gebonden aan mondelinge toezeggingen, nadat 123-theorie deze toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Kandidaat heeft bevestigd.
 • 3.6 Het Aanbod en/offerte van 123-theorie geldt niet automatisch ook voor vervolgopdrachten, diensten en/of Overeenkomsten.

Artikel 4 De Overeenkomst

 • 4.1 Een Overeenkomst tussen 123-theorie en de Kandidaat komt tot stand nadat de Kandidaat het inschrijfformulier heeft ingevuld en heeft verstuurd via de Website, de Kandidaat een gedeelte van het Inschrijfgeld heeft betaald en/of de machtiging aan 123-theorie bij het CBR heeft doorgevoerd, en 123-theorie de inschrijving van de Kandidaat heeft bevestigd per e-mail.
 • 4.2 Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan met een Kandidaat die ook zelfstandig een theorie-examen zou kunnen reserveren. Indien dit om een minderjarig persoon gaat, wordt er door acceptatie van deze algemene voorwaarden bij inschrijving aangegeven dat de ouder/voogd akkoord is. Het Nederlands Recht schrijft voor dat handelingen die passen bij het leeftijdsniveau van de kandidaat, zoals het reserveren van een theorie-examen, als alledaagse handelingen gezien worden. Dit betekent dat er geen expliciete toestemming nodig is van de ouder/voogd. Het is tenslotte voor de kandidaat ook mogelijk om zelfstandig een examen te reserveren bij het CBR.
 • 4.3 Zolang 123-theorie de inschrijving niet schriftelijk heeft bevestigd, heeft de Kandidaat de mogelijkheid om zijn of haar inschrijving kosteloos te annuleren.
 • 4.4 Als de Kandidaat gebruikt maakt van het annuleringsrecht voor een fysieke cursus en daarvoor 123-theorie uitdrukkelijk had verzocht om aan te vangen met de uitvoering van de Overeenkomst, is de Kandidaat schadeplichtig tot een bedrag dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door 123-theorie reeds is nagekomen op het moment van de uitoefening van het annuleringsrecht. Dit bedrag is gelijk aan de kosten van het online lesmateriaal, welke is gesteld op 29,50 Euro. Hierbij heeftj de Kandidaat vanaf de inschrijfdatum gedurende 30 dagen toegang tot het digitale lesmateriaal van 123-theorie. Dit lesmateriaal wordt persoonsgebonden beschikbaar gesteld vanaf het moment dat Kandidaat de inschrijving heeft bevestigd. Indien er reeds een CBR-examen is gereserveerd, zullen ook de kosten voor het gereserveerde CBR-examen in rekening worden gebracht. Het gaat in het geval van het lesmateriaal en het examen om digitale en/of persoonsgebonden producten, waardoor er geen recht is op bedenktijd. De bedenktijd vervalt bij de bevestiging van de aanmelding vanuit 123-theorie, waarbij de kandidaat in het inschrijfproces instemt heeft met directe levering en afziet van zijn bedenktijd.
 • 4.5 Als de Kandidaat gebruikt maakt van het annuleringsrecht voor een online cursus en daarvoor 123-theorie uitdrukkelijk had verzocht om aan te vangen met de uitvoering van de Overeenkomst, is de Kandidaat schadeplichtig voor het volledige bedrag van de Overeenkomst. Het gaat in het geval van het lesmateriaal en het examen om persoonsgebonden producten, waardoor er geen recht is op bedenktijd. De bedenktijd vervalt bij de bevestiging van de aanmelding vanuit 123-theorie, waarbij de kandidaat akkoord gaat met directe levering en afziet van zijn bedenktijd.
 • 4.6 Ingeval de Kandidaat gebruik maakt van zijn/haar annuleringsrecht bevestigt 123-theorie de herroeping zo snel mogelijk aan de Kandidaat.
 • 4.7 Indien er binnen een jaar na aanmelding en aanbetaling geen gebruik wordt gemaakt van de cursus, zonder verdere schriftelijke afspraken tussen Partijen, vervalt het recht op levering van de diensten van 123-theorie. Het aanbetalingsbedrag kan nimmer gerestitueerd worden.
 • 4.8 123-theorie is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform die Overeenkomst aan de Kandidaat in rekening te brengen.
 • 4.9 De werkzaamheden c.q. de dienstverlening zullen worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstand dat door 123-theorie aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

Artikel 5 Aanvang Theorieopleiding en -examen

 • 5.1 123-theorie en de Kandidaat spreken onderling af vanaf welke datum Kandidaat zal deelnemen aan de Theorieopleiding.
 • 5.2 Indien de Kandidaat niet in staat is om op de overeengekomen datum als deel te nemen aan de Theorieopleiding, zal de Kandidaat dat zowel telefonisch als schriftelijk uiterlijk 10 werkdagen daarvoor aan 123-theorie melden. 123-theorie en de Kandidaat zullen dan een latere datum kunnen afspreken voor de deelname, mits de wijziging bij het CBR is toegestaan. De wijziging is enkel definitief nadat de Kandidaat een schriftelijke bevestiging van 123-theorie heeft ontvangen.
 • 5.3 Vanaf 10 Dagen voordat de Theorieopleiding waaraan de Kandidaat zou deelnemen plaatsvindt, is het de Kandidaat niet toegestaan de datum van de Theorieopleiding te wijzigen of te annuleren. De Kandidaat is in dat geval het volledige Inschrijfgeld en het Examenbedrag verschuldigd aan 123-theorie. Dat geldt ook als de Kandidaat zonder voorafgaande melding niet deelneemt aan de Theorieopleiding. Indien de Kandidaat hierna een nieuwe datum wil afspreken met 123-theorie, zal het herkansingstarief van toepassing zijn.
 • 5.4 Indien er in gevallen als genoemd in lid 2 en 3 geen overeenstemming bereikt kan worden over een nieuwe datum, zullen de reeds betaalde kosten in mindering worden gebracht op de te betalen kosten indien de Kandidaat zich binnen één jaar opnieuw aanmeldt.

Artikel 6 Inschrijven Theorieopleiding en theorie- examen

 • 6.1 Nadat de Kandidaat van 123-theorie een bevestiging heeft ontvangen van de definitieve cursus- of examendatum, dient de Kandidaat binnen 24 uur het resterende bedrag te voldoen.
 • 6.2 Als de Kandidaat nalaat om het restant binnen de gestelde termijn te betalen, behoudt 123-theorie het recht om de aanmelding voor de genoemde datum te annuleren en het CBR-examen te verplaatsen naar een door 123-theorie te bepalen locatie en moment. Indien het niet geannuleerd wordt bij uitblijven van betaling, blijft ook de volledige betaling opeisbaar door 123-theorie, en zal dit na de cursusdatum uit handen gegeven worden aan een incassobureau.
 • 6.3 Kandidaat verplicht zich na inschrijving bij 123-theorie een machtiging af te geven bij het CBR, waarna 123-theorie een theorie-examen kan reserveren bij het CBR.
 • 6.4 Kandidaat kan voorkeursdagen doorgeven voor het afleggen van het Theorie-examen. Op het moment dat 123-theorie de Kandidaat inplant voor een Theorie-examen bij het CBR, houdt 123-theorie rekening met deze voorkeursdagen, maar kan niet aan de Kandidaat garanderen dat de Kandidaat op de voorkeursdatum het Theorie-examen kan afleggen. 123-theorie is afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde datums bij het CBR. Als 123-theorie vaststelt dat er geen beschikbare plek is voor de Kandidaat op de door hem of haar opgegeven voorkeursdagen, zal 123- theorie de Kandidaat op een beschikbare Dag inplannen.
 • 6.5 Als 123-theorie de Kandidaat niet direct kan inplannen voor een Theorie-examen bij het CBR, door een reden die in de risicosfeer ligt van de Kandidaat, rust op de Kandidaat de verplichting om die belemmeringen weg te nemen zodat 123-theorie de Kandidaat spoedig kan inplannen. Voorbeelden van dergelijke belemmeringen zijn onder meer: I) de kandidaat heeft reeds een volmacht gegeven aan een andere aanbieder, II) de volmacht/machtigingsformulier voldoet niet aan de daaraan gestelde eisen of III) de Kandidaat heeft niet (tijdig) het Examenbedrag betaald aan 123-theorie of IIII) de Kandidaat is eerder in het bezit geweest van een rijbewijs.
 • 6.6 Indien een Kandidaat onverhoopt gezakt is voor het theorie-examen, heeft de Kandidaat gedurende 6 maanden recht op de op dat moment geldende herkansingskorting. Wanneer de Kandidaat zich na een langere periode dan één jaar opnieuw aanmeldt, geldt dit als een nieuwe aanmelding.

Artikel 7 Verplichtingen Kandidaat

 • 7.1 De Kandidaat verplicht zich om aan 123-theorie tijdig en alle, voor de deugdelijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen het aanvragen van het Theorie-examen, benodigde gegevens te verstrekken. De Kandidaat is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 123-theorie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 • 7.2 De Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van een geldige ID-kaart of paspoort bij afname van het Theorie-examen bij het CBR. Laat de Kandidaat dit na, dan is de Kandidaat niet gerechtigd om deel te nemen aan het Theorie- examen en heeft de Kandidaat geen recht op enige terugbetaling.
 • 7.3 De Kandidaat zal de door 123-theorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De Kandidaat onthoudt zich van handelingen die ertoe leiden dat lesmaterialen openbaar worden gemaakt. 7.4 De Kandidaat is verplicht om eventuele schade aan de zaken die 123-theorie aan de
 • Kandidaat ter beschikking heeft gesteld, te vergoeden.
 • 7.5 Het is de Kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123-theorie niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die 123-theorie aangaan en de Kandidaat zal zich onthouden van gedragingen en uitlatingen die de reputatie en de goede naam van 123-theorie kunnen aantasten.
 • 7.6 Het is de Kandidaat zonder voorafgaande toestemming van 123-theorie niet toegestaan opname (beeld en geluid) tijdens de Theorieopleiding te maken.
 • 7.7 Indien de Kandidaat de verplichtingen zoals gesteld in lid 3, 5 en 6 niet of niet volledig nakomt, zal de Kandidaat door dit enkele feit per gebeurtenis aan 123- theorie een onmiddellijk opeisbare van € 10000,– verschuldigd zijn en die boete wordt vermeerderd met € 100,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Kandidaat te verhalen.
 • 7.8 De Kandidaat dient ten alle tijden instructies van werknemers van 123-theorie op te volgen. Daarnaast verplicht de Kandidaat zich om zich conform de gedragsregels en het hygiëneprotocol ban 123-theorie te gedragen. Indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd, zijn werknemers van 123-theorie gemachtigd om naar eigen inzicht een kandidaat te verwijderen zonder dat 123-theorie als gevolg hiervan schadeplichtig is jegens de Kandidaat.
 • 7.9 Als de kandidaat overige verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt, kan 123-theorie de Kandidaat toegang tot de Theorieopleiding weigeren, zonder dat 123-theorie op enige wijze schadeplichtig is jegens de Kandidaat.
 • 7.10 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Kandidaten zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 8 Verplichtingen 123-theorie

 • 8.1 Alle werkzaamheden die door 123-theorie worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • 8.2 123-theorie draagt er zorg voor dat de door 123-theorie te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
 • 8.3 Op 123-theorie rusten uitsluitend inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.
 • 8.4 In geval van ziekte, absentie of een andere gebeurtenis waardoor 123-theorie de cursus niet kan verzorgen op de overeengekomen datum, zal aan de Kandidaat een nieuwe cursusdag aangeboden worden. De Kandidaat heeft de bevoegdheid om het gereserveerde examen alsnog af te leggen, indien deze beschikbaar is. De Kandidaat blijft het volledige Inschrijfgeld en Examengeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 Prijzen

 • 9.1 De prijzen die 123-theorie hanteert zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • 9.2 Als nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, de prijzen van de materialen, energie en overige zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst stijgen, kan 123-theorie deze prijsstijging doorberekenen aan de Kandidaat. In dat geval is de Kandidaat bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 9.3 123-theorie is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen aan de Kandidaat door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen alsmede prijswijzigingen vanuit het CBR.

Artikel 10 Betaling

 • 10.1 De Kandidaat dient ten minste een gedeelte van het Inschrijfgeld op het moment van inschrijven te voldoen. Het Inschrijfgeld en Examenbedrag kunnen in uitzonderingssituaties contant betaald worden. 123-theorie behoudt zich het recht voor om de Kandidaat te verplichten om de betaling(en) te voldoen via IDEAL.
 • 10.2 Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen, dient de Kandidaat de verschuldigde bedragen binnen 14 (zegge: veertien) Dagen na factuurdatum te voldoen. De bankafschriften van 123-theorie zijn bepalend voor het vaststellen van de datum waarop Kandidaat aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • 10.3 Indien de Kandidaat niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Kandidaat van rechtswege in verzuim. Als de Kandidaat ook niet betaalt nadat 123-theorie de Kandidaat nogmaals een termijn van 14 Dagen heeft gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, is de Kandidaat tevens wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aan 123-theorie verschuldigd.
 • 10.4 Iedere betaling van de Kandidaat strekt “indien van toepassing“ in de eerste plaats ter voldoening van de door de Kandidaat verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
 • 10.5 Indien er terugbetaling vanuit 123-theorie is overeengekomen, zal 123-theorie die terugbetaling binnen 14 dagen na het verzoek tot terugbetaling uitvoeren.

Artikel 11 Gevolgen tekortschieten Kandidaat

 • 11.1 123-theorie kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
  • in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling, of het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers;
  • in geval 123-theorie redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Kandidaat niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
  • in geval de Kandidaat handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met 123-theorie voortvloeiende verplichting;
  • de Kandidaat inbreuk maakt op rechten van derden, doordat Kandidaat in strijd handelt met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van 123-theorie;
  • de Kandidaat niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk alsook niet op een aangetekend schrijven;
  • Bij terugkerende betalingsproblemen.
 • 11.2 Indien 123-theorie overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst wordt al hetgeen door de Kandidaat aan 123-theorie verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

 • 12.1 123-theorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Kandidaat indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt of behoort te komen van 123- theorie.
 • 12.2 123-theorie is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op 123-theorie rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 12.3 123-theorie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) Dagen duurt, mag zowel 123-theorie als de Kandidaat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere Partij. Partijen kunnen in plaats daarvan ook vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 123-theorie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 12.4 Indien 123-theorie ten gevolge van overmacht is verhinderd om verbintenissen ten aanzien van een of enkele Kandidaten na te komen, is 123-theorie gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Kandidaten 123-theorie zal nakomen, net als de volgorde waarin dit zal gebeuren. 12.5 Indien 123-theorie ten tijde van het intreden van de overmacht verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen is 123-theorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • 13.1 123-theorie is enkel aansprakelijk jegens de Kandidaat als de Kandidaat aantoont dat hij of zij schade heeft geleden als direct gevolg van opzettelijke of bewuste roekeloze toedoen of nalaten van 123-theorie.
 • 13.2 De aansprakelijkheid van 123-theorie te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 123-theorie betrekking heeft. In geval het voorgaande om een of andere reden rechtens niet houdbaar is, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door 123-theorie afgesloten verzekeringsovereenkomst.
 • 13.3 123-theorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de Kandidaat bij een Theorie examen.
 • 13.4 123-theorie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door 123- theorie geleverde zaken.
 • 13.5 De Kandidaat vrijwaart 123-theorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 • 14.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij 123-theorie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • 14.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, in onderling overleg te beslechten.